Thursday, May 3, 2018

மாயனும் மன்னனும்


பஞ்சகிருஷ்ணஸ்தலங்களில் ஒன்றான திருக்கண்ணபுரத்தைப் பற்றி பெருமாள் திருமொழியில் குலசேகராழ்வார் பாடிய பாடல்கள் (மன்னுபுகழ் கௌசலைதன்) மிகப் பிரசித்தமானவை.

பொதுவாக ஆழ்வார்கள் எத்தலத்தைப் பாடுகிறார்களோ, அங்கு பெருமாள் கொண்ட ரூபத்தைப் பாடுவர். 

எ.டு: நின்றதது எந்தை ஊரகத்து, இருந்தது எந்தை பாடகத்து.. என்று நின்றகோலத்தில் திரூஊரகத்திலும், இருந்தகோலத்தில் திருப்பாடகத்திலும், கிடந்தகோலத்தில் திருவெஃகாவிலும் பாடுகிறார் திருமழிசையார்.

அவ்வாறு இல்லாமல் பொதுவாக பிற கோலங்களை, அவதார ரூபங்களையும், லீலைகளையும் பாடுவதும் உண்டு. ஆனால் ஒரு கிருஷ்ணத்தலத்தை எடுத்துக்கொண்டு  பத்து பாடல்கள் ராமனைப் பற்றி மட்டுமே பாடியது வினோதமானது.

தீவிர ராம பக்தரான துளசிதாசர் கிருஷ்ணர் கோவிலில் சென்று இவ்வாறு பாடினாராம் 

kaahai varanau chavi aap ki bhalE virAjat nAth
Tulsi mastak tab naval dhanush baaN lEvu hAth

Dear Lord, I have no words to describe your beauty, but though you have assumed the form of Sri Krishna (Nath), Tulsidas will only pray to you when you have a bow and arrow in your hand. 

Of course, குலசேகரர் அப்படி எல்லாம் இல்லை. நாலாயிரத்தின் ரத்தினங்களில் ஒன்றான தேவகி புலம்பல் எல்லாம் எழுதினவர் அவர் தான்.

"பின்ன எதுக்கு நீட்டி முழக்கி துளசிதாசரை எல்லாம் கொண்டு வந்த?" அப்படின்னா, வழக்கமான பதில்தான், படித்ததில் பிடித்தது.

Also தமிழ்'படுத்த'லாம்னு தான்.

சொல்லொன்று இல்லையே நின்னெழில் பாடிட துவரைநாதா  
வில்லம்பு ஏந்தியோன் தன்னையே பாடுவான் துளசிதாசன்


Wednesday, March 21, 2018

Only So Much

"Dance, if you want to dance, my son; but don't think you can work in the office, and then amuse yourself, and then study on top of all. You can't; the human frame won't stand it. 

Do one thing or the other — amuse yourself or learn Latin; but  don't try to do both." 

D.H.Lawrence
Sons and Lovers

Thursday, March 8, 2018

மராமரம்தூண்சிற்பம்: திருஇந்தளூர்
பரிமள ரங்கநாதர் ஆலயம்கம்பராமாயணம்
கிட்கிந்தா காண்டம்
மராமரமப் படலம்வள்ளல் இந்திரன் மைந்தற்கும்,
     தம்பிக்கும் வயிர்த்த
உள்ளமே என, ஒன்றின் ஒன்று
     உள் வயிர்ப்பு உடைய;
தெள்ளு நீரிடைக் கிடந்த
     பார் சுமக்கின்ற சேடன்
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து
     கீழ் போகிய வேர;


பொருள்:
(பாற்கடல் கடைந்து கிடைத்த அமுதத்தை தான் உண்ணாமல் பிற தேவர்களுக்கு அளித்த) வள்ளலான இந்திரனின் மகனான வாலிக்கும் அவன் தம்பி சுக்கிரீவனுக்கும் உள்ளத்தே வளர்ந்த பகைமை (வயிரி~பகைவன்) போன்ற ’வயிரம் பாய்ந்த’ (அந்த ஏழு ஆல) மரங்களின் வேர்கள், தெளிய பாற்கடலில் கிடந்து இவ்வுலகைச் சுமக்கும், வெண்மையான படமுடைய ஆதிசேஷன் குடைந்து கீழ ஊர்ந்து சென்ற இடத்தே (அத்தனை ஆழமாக) பாய்ந்தவை.

வால்மீகியில் (வழக்கம்போல) இத்தனை விரிவாக இல்லை:
கிஷ்கிந்தா காண்டம் 12 சர்க்கம்: 3 சுலோகம்

Released with great force, Rama's arrow embellished with gold pierced through the seven sala trees and splitting the mountain terrain entered the earth.

சுக்கிரீவன், இராமன் ஏழு மராமரங்கள் (அரச மரங்கள்) ’பொய்யில் கேள்வி புலமையினோர் புகல் தெய்வமாகவி’யிலேயே உள்ளன. கம்பனில் தான் ஆதிசேஷன்.

Monday, March 5, 2018

I Love You Daddy

“…in general, the young have the kindness to conceal the facts from those to whom they would cause pain. Writers who proclaim the facts are thought by the old to be libelling the young, though the young remain unconscious of being libelled.”
- Bertrand Russell, Marriage and Morals

In his 2015 stand-up special, ‘Live at the Comedy Store’, Louis CK has a routine where he speaks about parents dealing with their teenage daughters’ impending sexual awakening.

In that routine, Louis ribs his fellow parents who are overwrought with anxiety at having to deal with the topic. He excepts himself from the predicament by claiming that the answer to ‘what should the parent's role be?’ is‘nothing’: “Not advisory, supportive. Just stay out of it.”

He delivers the lines with his signature style of apparent spontaneity.  It is this specific aspect of his art, along with his stand-apart histrionics that elicit the laugh here, without actually resolving the conflict in the joke’s set-up.

Thursday, March 1, 2018

ஸ்தாபக பாஷ்யம்

மழித்தலை நாழி அரிசிக்கே 
உழைத்தலை ஓர்நாள் திமிறி
ஒழித்திடின் ஏதும் இங்கே
பழுதிலை, மாறாய் மருகா

தழும்புகள் கிளறும் மனதை

நழுவிட விடுதல் ஒன்றே
வழுஅதை இழுத்துப் பற்றி
தழுவியே வாழ்வை ஓட்டு

Thursday, February 22, 2018

My Problem with Woody Problem-ers


All people know the same truth. Our lives consist of how we choose to distort it.- Woody Allen (Deconstructing Harry)

The venerable A.O.Scott of the New York Times has been writing a series of hand-wringing articles about Woody Allen, of which this is one. Scott's opinion on Allen's so called later works is as superficial as it is widespread. But it is disappointing because Scott has often been reasonably perceptive in his film assessment, a rarity cherished by the likes of me - fans of Allen who lack the articulation to elaborate why he is an artist who speaks to us like noone else does.

It is disappointing because Scott has actually not done what he postures to have done.


Wednesday, February 21, 2018

கொம்போ றெக்கையோநுண்மாண் நுழைபுலம் இல்லான் எழில்நலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று