போதும்

இரு இரு...ஷூ போட்டு விடறேன்

நானே போட்டுப்பேம்மாஇரு...

நானே நானே...நில்லு....!


நானே... (அழுகை)

Overconfidence வேண்டாம், Confidence போதும்

Comments

Popular posts from this blog

கீசக வதம்

EXT - DAY (Kinda)